Job

งานที่เราทำ  | 15/01/2022

บริษัทเจเคทีอิเล็คทริคจำกัด

ประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตออกแบบธุรกิจนำเข้า

              โดยวางเป้าหมายเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถให้บริการแก่ทุกกลุ่ม
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
“รวดเร็วประทับใจ” บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้า
เป็นอันดับหนึ่ง
เรามีการคิดค้นเทคโนโลยีในการผลิตตู้ไฟฟ้า
และระบบความ คุมไฟฟ้าที่ดีมาโดยตลอด